AVG EN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

AVG en de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Retrodeurbeslag.be is de online webwinkel van De Galanterie

Over ons privacybeleid
De Galanterie B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van De Galanterie B.V. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen
 
Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
 
Webwinkelsoftware
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met Savvii gedeeld. Savvii heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Savvii is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Savvii behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Savvii houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.
 
Webhosting en e-mail
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Savvii. Savvii verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Savvii heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Savvii is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Onze website (Retrodeurbeslag)maakt gebruik van Savvii, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Savvii. Savvii zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uw persoonsgegevens worden door Savvii beveiligd opgeslagen.  
 
Payment processors
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 
Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
 
Facturatie en boekhouden
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, Exact heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Exact is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
 
Doel van de gegevensverwerking
 
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en De Galanterie B.V. of een eed of wettelijke verplichting.
 
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
 
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
 
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
 
Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
 
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
 
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
 
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt
.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan De Galanterie B.V.  in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
 
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
 
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
 
Contactgegevens
De Galanterie B.V.
Angstelkade 2A 1.15
3631 NA  Nieuwersluis

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Retrodeurbeslag is de online webwinkel van De Galanterie
1Algemeen 
1.1 Gegevens ondernemer
De Galanterie B.V.
 
Vestigings- & bezoekadres:
Angstelkade 2A 1.15
3631 NA  Nieuwersluis
 
Telefoonnummer:
0031 294-233780
Bereikbaarheid telefonisch:
werkdagen van 09:00-17:00
 
Email: via dit formulier
Kamer van Koophandel nummer: 54947812
BTW nummer: NL 851503731B01


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen De Galanterie B.V. te Nieuwersluis verder te noemen “Verkoper”, en een (contractuele) wederpartij, verder te noemen “Koper”.
1.2. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van De Galanterie B.V. Op verzoek sturen wij u een schriftelijk exemplaar toe.
1.3 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online bestellingen via www.retrodeurbeslag.be tussen de Verkoper en de Koper.
2. Totstandkoming van overeenkomsten
2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Verkoper de totale betaling van de bestelling heeft ontvangen.
2.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren zonder opgave van reden.
2.3 Aanbiedingen zijn geldig zolang de aanbieding wordt vermeld op de website van de Verkoper en zolang de voorraad strekt.

3. Prijzen en Betaling
3.1 Prijzen van producten en aanbiedingen op de website zijn in euro’s. De prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen en exclusief order + portokosten tenzij anders aangegeven.
Zie artikel 4.5 omtrent de hoogte van de order + portokosten.
3.2 De koper moet het volledige bedrag van de bestelling betalen, bij gebreke daarvan komt geen koopovereenkomst tot stand. Betaling kan gebeuren met een creditkaart (Visa, MasterCard, Maestro), een debetkaart (Bancontact, Belfius, KBC, ING HomePay), of vooraf via een bankoverschrijving. Uitgestelde betaling is alleen toegestaan wanneer u uw bestelling afhaalt in onze winkel. Zie artikel 4.4 over de mogelijkheden van inzameling in de winkel.
3.3 In het geval dat de prijs van de aanbieding of product, zoals deze genoemd is op de website en/of in de bevestigingsemail fouten bevat dan wel onjuist is, behoudt de Verkoper zich het recht voor deze alsnog binnen een redelijke termijn te wijzigen dan wel te corrigeren. De Koper wordt door de Verkoper hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email of telefonisch op de hoogte gebracht.
In het geval van een prijsverhoging kan de Koper overgaan tot ontbinding van de koopovereenkomst. 

4. Levering
4.1 De Verkoper verbindt zich jegens de Koper om de producten behoorlijk te verpakken  op zodanige wijze dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
4.2 De Verkoper heeft alle artikelen  ruimschoots op voorraad  en zal Uw bestelling direct na  betaling verzenden dan wel uiterlijk binnen 3 dagen na betaling. In het geval van leveringsproblemen ontvangt de Koper hiervan dan schriftelijk, per e-mail of per telefoon bericht.
In het geval van leveringen buiten België kan de leveringstermijn afwijken van de hierboven genoemde termijn. Informatie over leveringstermijnen in het buitenland kunnen, indien gewenst, worden opgevraagd middels het sturen van een email aan dit formulier
4.3 Bij overschrijding van een levertermijn van 7 dagen na de bestelling heeft de Koper het recht op teruggave van het aankoopbedrag van de bestelling inclusief de betaalde order + portokosten, maar geen recht op gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van de Koper.
4.4 Afhalen van de bestelling in de winkel van De Galanterie is mogelijk. De Koper moet hiervoor direct nadat hij de bestelling via internet afgerond heeft, contact opnemen met de Verkoper via dit formulier. Afhalen is mogelijk tijdens de openingsuren van De Galanterie, op werkdagen van 09:00-17:00.
4.5 Informatie over de Order + Verzendkosten per bestelling naar België vind u hier op verzendinfo
4.6 Order + Portokosten voor bestellingen buiten België zal afhankelijk van de grootte, het gewicht, als ook het land van bestemming afzonderlijk worden vastgesteld. Informatie hierover kan via dit formulier worden ingewonnen.

5. Garantie
5.1 De Koper is verplicht bij ontvangst van de producten direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de producten beantwoordt aan de inhoud van de overeenkomst.
5.2 De producten die de Verkoper levert dienen te voldoen aan de kwaliteit, eisen en omschrijving zoals deze zijn vermeld op de website.
5.3 In geval het product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze zijn omschreven op de website, dient de Koper binnen 10 dagen na ontvangst van het product de Verkoper schriftelijk of per email te informeren over de non-conformiteit en/of schade aan het product (email- en bezoekadres van de Verkoper staan vermeld op de website en bij artikel 1.1 ).
5.4 In het geval dat een product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze is omschreven en weergegeven op de website, heeft de Koper het recht de producten terug te zenden aan de Verkoper. De Koper heeft recht op kosteloos herstel van het product of op vervanging door een gelijksoortig product, dan wel indien het product niet meer te repareren of leveren is op teruggave van het aankoopbedrag inclusief de eventueel betaalde portokosten.
5.5 De Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken of slijtage aan het product in het geval van nalatig onderhoud, onjuist gebruik of in het geval van gebruikelijke slijtage van een product.

6. Intellectuele Eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van de website  berusten bij de Verkoper. Het is de Koper derhalve niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord zonder voorafgaande toestemming van de Verkoper (bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen of teksten). 

7. Aansprakelijkheid
7.1 Ondanks het feit dat de Verkoper zeer zorgvuldig is ten aanzien van een correcte, duidelijke weergave van de prijzen, aanbiedingen, een juiste omschrijving, eisen en kwaliteit van de getoonde producten op de website, is  de Verkoper niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op de website en/of bevestigingsemail. De Verkoper behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden te allen tijde recht te zetten.
7.2 Voor de schade die de koper mocht lijden als gevolg van vertraging, niet (volledig) doorkomen van bestellingen – bijvoorbeeld ten gevolge van een (tijdelijk) technisch probleem van de website, dan wel tussen de Verkoper en derden, waaronder het elektronische betalingssysteem, als ook de mogelijke gevolgen daarvan, is de Verkoper niet aansprakelijk.

8. Retourneren/omruilen
8.1 U heeft het recht dit contract zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste artikel fysiek in bezit neemt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen (brief per post of e-mail)
8.2 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden.
8.3 In geval van ontbinding zal de Verkoper de door de Koper aan de Verkoper betaalde koopprijs binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling terugbetalen, mits en zodra de geretourneerde bestelling in originele verpakking, vrij van gebreken en schade aan de Verkoper is geretourneerd. De leveringskosten worden terugbetaald indien het herroepingsrecht binnen de wettelijke termijn wordt uitgeoefend en alle betrokken producten worden teruggezonden. Eventuele schade aan het product kan u recht geven op een gedeeltelijke terugbetaling / kan ons recht geven op een gedeeltelijke terugbetaling.Indien de bestelling gratis verstuurd was, en de retourzending maakt de oorspronkelijke bestelling lager dan €100,-, dan zullen wij de standaard vrachtkosten nabelasten. Niet voldoende gefrankeerde retourzendingen worden door de Verkoper geweigerd en weer geretourneerd. Er wordt dan ook niet overgegaan tot terugbetaling van de bestelling.
8.4 De Koper kan binnen de termijn van 3 maanden de bestelling omruilen voor andere artikelen.
De bestelling komt alleen voor omruiling in aanmerking, mits de producten in originele verpakking, vrij van gebreken en schade aan de Verkoper zijn geretourneerd. De Koper dient voorafgaande aan retournering dit te melden via dit formulier . De portokosten zijn bij zowel omruilen als retourneren voor de rekening van de Koper.
 
9. Afbeeldingen en specificaties 
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen en gegevens o.a. betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, op de website van de Verkoper  gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10. Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst  die niet aan de Verkoper kan worden toegerekend. De Verkoper  is niet gehouden zijn verplichtingen jegens de  Koper na te komen dan wel kan de Verkoper zijn verplichtingen jegens de Koper opschorten voor de duur van de overmacht. In geval van opschorting hebben de Verkoper en  de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden indien de periode tot nakoming langer duurt dan 30 dagen. Daarnaast kan de Verkoper de Koper de mogelijkheid bieden tot teruggave van het aankoopbedrag indien nakoming onmogelijk blijft.
10.2 De Verkoper is in geval van overmacht niet aansprakelijk jegens de Koper voor gevolg-, vertraging-, winst – of omzetschade. De aansprakelijkheid van de Verkoper voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde order + portokosten.

11. Aansprakelijkheid 
11.1 De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd gebruiken van de artikelen.
12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de Verkoper en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij de Verkoper er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.